VHR 3-Sided V Hip/ Ridge (Narrow)

 
VHR 3-Sided V Hip/ Ridge (Narrow)